אור זרוע לצדיק

This is the introduction to כל נדרי. The first line is chanted as a solo.

The second line is repeated three times. The choir comes in on בישיבה של מעלה with harmonized “oohs” and continues until the last repetition.